Website Disclaimer + Privacy

 

Deze website is eigendom van Bij Den Bels (BVBA)

 

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Grotstraat 69, 1880 Kapelle op den Bos
Telefoon:
+3215711226
E-mail:
den.bels@skynet.be
Ondernemingsnummer:
BE0423234952

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoordmet de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, productofbedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behorentoe aan Bij Den Bels (BVBA) of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aanpersoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 Bij Den Bels (BVBA) levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatievolledig,juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnenonjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekteinformatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de siteonbeschikbaar zou zijn, zal Bij Den Bels (BVBA) de grootst mogelijke inspanning leveren om ditzo snel mogelijk recht te zetten.
 Bij Den Bels (BVBA) kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse ofonrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordtgesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging ofkennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bij Den Bels (BVBA) geeft geengaranties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijkgehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websiteof voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit detoegang tot of het gebruik van de website.
Bij Den Bels (BVBA) kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan hetgebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks,met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging vanprogramma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuurof andere van de gebruiker.

 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daaronrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’simpliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
 Bij Den Bels (BVBA) verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud ofover andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehoudenworden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade doorhet gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

 

Privacybeleid

 

Bij Den Bels (BVBA) hecht belang aan uw privacy.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Bij Den Bels (BVBA) respecteert de geldendewetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van depersoonlijke gegevens.

 

Bij Den Bels (BVBA) verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van dediensten of omdat u die gegevens zelf aan Bij Den Bels (BVBA) hebt doorgegeven

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:IN TE VULLEN (vb. “In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, adres,e-mailadres en telefoonnummer”) De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgendedoeleinden: IN TE VULLEN (vb. “We vragen deze gegevens om u een officiële offerte tekunnen opvragen.

Bij Den Bels (BVBA) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dedoelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.IN TE VULLEN (vb. “Wij bewarent deze gegevens in ons facturatieprogrammaInvoiceMaker”)

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uwpersoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via eenschriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Bij Den Bels (BVBA) gratis deschriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ookvragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Bij Den Bels (BVBA).

 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

Bij Den Bels (BVBA) kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen vanniet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma datgebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, ofwaarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliserenvoor de gebruikers.

 

Het Gebruik van Cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computergeplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in debrowser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een websiteraadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookiekan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen datcookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookiegeïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kanu doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekeningmee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat ubepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.